Nieuwsbrief juli-augustus 2020

10 Juli 2020

Nieuwsbrief  juli-augustus 2020

1.Forensische audit in Oosterzele Wat is een forensische audit? Dit is een gerechtelijke audit die pas opgestart wordt als uit een vooronderzoek blijkt dat er een goede reden is om dieper te graven in het reilen en zeilen van een bestuur. Het woord 'forensisch' betekent letterlijk 'ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek', dat wil zeggen: de resultaten die uit deze audit komen, worden naar de rechtbank gestuurd en opgenomen in een strafrechtelijk onderzoek. Waarom tillen we zwaar aan dit auditrapport?  Er werden heel wat inbreuken vastgesteld gedurende een lange periode in verschillende dossiers, door verschillende betrokkenen met een publieke functie​-  lees: mensen betaald met publiek geld die beslissingen nemen met publiek geld. Deze vaststelling gebeurt door een neutrale partij, namelijk​ Audit Vlaanderen. Mandatarissen onderschrijven volgende ​deontologische gedragscode Een mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie of partijdigheid tegengaan. Regel: als een redelijk persoon zou kunnen denken dat er partijdigheid zou kunnen zijn, is er een probleem, bijvoorbeeld Aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen of diensten Aannemen van uitnodigingen voor bv. diners of recepties Het accepteren van reizen, verblijven of werfbezoeken ​Een mandataris moet transparant en open zijn naar de algemeen directeur en gemeenteraad toe Tussenkomsten door mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en of de uitvoering van een contractuele verbintenis met de overheid te beïnvloeden zijn verboden  Al deze voorwaarden zijn geschonden en uit de reactie van de meerderheid ​blijkt duidelijk dat er geen schuldbesef is. ​Het erkennen van het probleem is al de helft van de oplossing, en daar lijken het college van burgemeester en schepenen en hun partijleden nog ver af te staan. Met andere woorden, de in het rapport vastgestelde feiten ​worden door de betrokkenen als "normaal" beschouwd. Vooral dit laatste is zeer zorgwekkend. Vrij vertaald wordt in het rapport aangehaald dat de cultuur en de omgang van mandatarissen met personeel en contractanten de gelegenheid creëert tot misbruiken. Het spreekwoord zegt "Gelegenheid maakt de dief ... en de leugenaar!". ​Wat is onze visie? Kort gezegd: de gelegenheid moet weggenomen worden, ​de grond waarop dergelijk gedrag kan gedijen, moet gesaneerd worden. Met andere woorden, er moet een andere cultuur komen. Dit kan enkel door de organisatie en ​de aansturing door het bestuur ​te hervormen.​ Aangezien de​discussie hierover op de vorige gemeenteraad volledig werd lamgelegd door de meerderheid​, hebben we ​er weinig vertrouwen ​in dat de wil er is om dit op te lossen. In plaats van een sterk signaal kregen we vooral ruis. Tot slot: of bepaalde personen op basis van de vastgestelde overtredingen schuldig bevonden worden aan fraude wordt momenteel onderzocht door het gerecht, ​en daarvoor heeft de gemeente op voorstel van de ​voltallige oppositie zich burgerlijke partij gesteld. Van een mandataris en bestuur mogen we verwachten dat initiatieven genomen worden om schoon schip te maken in het gemeentehuis door te werken aan een nieuwe en transparante cultuur, waarin de burgers op beide o​ren kunnen slapen als e​r beslissingen genomen worden met ​hun belastinggeld. Wij gaan hier alvast op blijven hameren. 2.Herinrichting N42 Wellicht hebben jullie laatst ook de schematische folder in de bus gekregen met de voorstelling van ombouw N42. De heraanleg van deze weg heeft al menig maal geleid tot pittige gesprekken. De voorstelling op papier van de herinrichting N42 van het Agentschap voor Wegen en Verkeer beloven veiligheid voor alle weggebruikers, meer gemak, groenvoorziening, vloeiend verkeer en weinig hinder. Een grondiger doornemen van dit dossier werpt toch nog serieus wat heikele punten op die zeker kritischer moeten bekeken worden, zoals de megalomane kruispunten die levensgevaarlijk zijn voor de fietsers en voetgangers. De inwoners van den Anker, Gijzenzele, Leeg Bracht zijn meer dan ooit afgesloten van het centrum, terwijl er net naar meer cohesie wordt gezocht tussen alle delen van Oosterzele. Wij hebben alvast een aantal pijnpunten op onze site gezet omdat er noch van de gemeente, noch van het Agentschap voor Wegen en Verkeer uit nog een infovergadering komt.  Lees : visie, pijnpunten, bedenkingen vanuit Groen Oosterzele. Dien ook uw bezwaarschrijft in, hoe en waar meer info lees je hier.   3.Duurzaam waterbeleid We zijn altijd blij als we groene thema’s zien terugkeren in de voorstellen van andere politieke partijen en bij de publieke opinie. Thema’s waar we jaren voor ijverden, worden nu opgepikt en main stream. Een grote stap voorwaarts. En toch...Een voorbeeldje uit de laatste gemeenteraad over een inmiddels zeer actueel thema: verdroging.Op de laatste gemeenteraad werd een voorstel gedaan voor het uitwerken van een breed hemelwaterplan.Elementen waarbij oplossingen worden gezocht voor waterverspilling bij bronbemaling, stockeren van water in grote spaarvijvers en overstromingsgebieden en recuperatie van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Scheldewindeke zijn zowat de enige voorstellen die werden geopperd.Een breed hemelwaterplan kunnen we dit helaas bezwaarlijk noemen, daarvoor is het ruimschoots ondermaats.De voorstellen die werden gedaan zijn zeer eenzijdig gericht op bufferen van water voor de landbouw. Een breed hemelwaterplan moet echter veel verder gaan dan end-of-pipe oplossingen. Wie het Vlaamse (en bij uitbreiding Europese) waterbeleid een beetje kent en volgt, weet dat men al jaar en dag inzet op de zogenaamde drietrapsstrategie. Maximaal water ter plaatste vasthouden en laten infiltreren Bergen Vertraagd afvoeren Een breed hemelwaterplan, zijn naam waardig, moet dus veel ambitieuzer.Hebben we het voorstel dan afgekeurd? Neen, maar we willen meer: In de eerste plaats moet in zo’n plan veel meer aandacht gaan naar mogelijkheden voor infiltratie. Uit onderzoek blijkt immers dat gebrek aan mogelijkheden voor infiltratie (door de hoge verhardingsgraad) veel nefaster is voor de dalende grondwatertafel, dan het oppompen van water.We denken aan: mogelijkheden voor ontharding zowel van het publieke domein als van privé-grond, aanleg van gescheiden rioleringsstelsel met buffer- en infiltratiegrachten, aanleg van infiltratiebermen, wadi’s,… De opmaak moet gepaard gaan met een brede sensibiliseringscampagne en het betrekken van de hele samenleving. Het thema leeft enorm in de (social) media: grijp het draagvlak dat hier nu voor is! Een hemelwaterplan geënt op de plek, met grondig voorafgaand studie- en inventarisatiewerk, tot stand gekomen met de diverse stakeholders en bevoegde instanties. Laat ons niet stoppen bij een bundeling van wat losse flodders, maar beginnen aan het opbouwen van een breed hemelwaterplan.   4.Balegro: wat Groen gedaan heeft Blijkbaar blijven er vragen komen over wat Groen nu eigenlijk wel gedaan heeft mbt het Balegro asbest dossier. Hieronder hebben we dit even opgelijst gezien het wel aanzienlijk is. Wat we wel deden en doen in dit dossier. We houden via alle betrokken instanties (diensten in Oosterzele, provincie, adviesorganen, regeringen (via Johan Danen Groen expert in de materie) de vinger aan de pols en geven voortdurend input en staan in voortdurend contact met het actiecomité. Johan Danen heeft Demir via een parlementaire vraag laten bevestigen dat er voldoende capaciteit is. Een heel belangrijk element om de noodzaak voor bijkomende storten weg te nemen. Dit heeft finaal geleid tot een artikel in de standaard waar Johan ook een aantal keer geciteerd wordt Mieke Schauwvliege is geïnterpelleerd door ons om bijkomende parlementaire vragen te stellen en heeft dat ook gedaan op 17/06 We hebben ons oor te luister gelegd bij Ovam, VMM en andere instanties en standpunten en info bezorgd aan het asbestprotest Wij hebben een zwaar bezwaarschrift ingediend. En gepost als reactie daarop hebben veel mensen ook nog bezwaar ingediend, een aantal gebaseerd op ons bezwaarschrift Groen heeft nog elementen toegevoegd aan het bezwaarschrift van het asbestprotest, elementen waar zij nog niet aan gedacht hadden. Dus hun dossier nog versterkt! Publiciteit en werving binnen en buiten Oosterzele om belanghebbenden om bezwaren te laten indienen (inclusief advies en op weg te helpen) Affiches aangevraagd en bezorgd Via Hoplr de mensen gemotiveerd om dit ook op te volgen, affiches uit te hangen Via facebook: naast aansporen tot indienen geven we belangrijke updates in dit dossier meteen mee, zoals bijvoorbeeld in verband met de start van het openbaar onderzoek. Ook mensen motiveren Balegro post verder te delen Onze website en nieuwsbrieven In ons vorig huis aan huisblad (oktober 2019) hebben we ons hoofdartikel op de eerste pagina gewijd aan waarom asbest in Balegro niet kan. Op onze spaghetti-avond hebben we het actiecomité Asbest Protest een forum gegeven om aanwezigen uit te leggen wat er aan de hand is en medestanders te vinden in deze zaak en een standje ter beschikking gesteld om stickers en affiches te verkopen. Alle groenafdelingen gecontacteerd uit de buurgemeenten en de asbestprotestinfo gedeeld en de Groenen uit deelgemeenten opgeroepen om bezwaarschrift in te dienen Bezwaarschriften verzameld Het aantal bezwaarschriften uitgehangen op straat en den Anker bedankt. Climaxi en het Gentse milieufront betrokken. Climaxi heeft info verspreid en hebben bezwaar ingediend. Verschillende Groen Oosterzelenaren hebben hun adres beschikbaar gesteld als verzamelpunt voor bezwaarschriften. Wij waren de eerste partij in Oosterzele om te vragen om gezamenlijk standpunt in te nemen over partijgrenzen heen wat geleid heeft tot een unanieme motie op de gemeenteraad. En een tweede motie bij indiening van de bezwaarschriften. Wij hebben hier zeer hard aan de kar gesleurd bij zowel ambtenaren als bij collega politici! De meerderheid gaf vaak niet thuis bij de opvolging, samen met Filip Michiels hebben wij altijd druk blijven zetten Groen en VLD hebben de uiteindelijke motie gemaakt die op de GR unaniem is goedgekeurd Met andere woorden, er zijn meerdere mensen binnen Groen hier mee bezig om te zorgen dat dit echt leeft. En we zijn hier ook in geslaagd, denk maar aan het Anker waar Lut en Dominiek zwaar getrokken hebben of het aantal bezwaarschriften dat ook van buiten Oosterzele is binnen gekomen door onze inzet.   5.Tips voor deze zomer Zomerstraat. Doe mee! Zin om uw straat om te vormen tot een leuke vakantieplek om samen van de zomer te genieten. Zet je stoel buiten voor een apéro met de buren. Schrijf een groot gedicht op straat. Richt een parkeerplek in als zitruimte of sluit de straat tijdelijk af voor extra veel speel- en ontmoetingsruimte. Lees meer erover op website van Zomerstraat. SteenGoed. Met de kunstroute maken we een artistieke uitstap  en ontginnen nieuwe verhalen via in situ interventies en een tentoonstellingsparcours met beeldend werk van diverse kunstenaars. 1-2 augustus en 8-9 augustus, meer info. Rodelandproject. Vorig jaar ging het RODELANDPROJECT van start, een samenwerking van 20 partners met als doel het ontwikkelen van waardevol natuurlandschap in de gemeenten Oosterzele, Melle, Merelbeke en Gavere. Onze gemeente is een van die partners. Op 20 september kunnen jullie met dit mooie project kennis maken, via een fietstocht en voorstelling. Groen zal er zeker zijn, en we hopen jullie massaal ook! Meer info over dit project: https://www.vilt.be/20-partners-zetten-zich-in-voor-project Mountainbike route terug online. In een landelijk dorp als Oosterzele is een mountainbike route door de velden niet weg te denken. We hebben een mooie uitgepijlde route die vertrekt aan de sporthal de Kluize en sluit aan op de routes van Wetteren, Sint-Lievens-Houtem en Merelbeke. Jammer genoeg stelde we enige tijd geleden vast dat deze mountainbike route niet meer online stond op de site van Sport Vlaanderen. Reden was dat deze onvoldoende onderhouden was en er teveel bordjes ontbraken. Sport Vlaanderen heeft dit meermaals laten weten aan de gemeente en recentelijk heeft de nieuwe bevoegde ambtenaar in goede samenwerking met Sport Vlaanderen de routes in ere hersteld. We deden de check door de route af te fietsen. In ons laatste contact met Sport Vlaanderen konden we bevestigen dat de route op punt stond. Een week later prijkt ze terug online, Oosterzele staat letterlijk en figuurlijk terug op de mtb kaart. Voor wie graag onze gemeente doorkruist voor een ritje dat meer dan de moeite waard is, neem zeker een kijkje op https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/mountainbikeroutes/ 6. Zomeraperitief  Voorts blijven we van mening dat de kerncentrales al lang moesten gesloten zijn.    Groen Oosterzele https://www.groenoosterzele.be/ https://www.facebook.com/GroenOosterzele