Oosterzele landelijk houden, zei je?

17 November 2019

Oosterzele landelijk houden, zei je?

MET WAT LEF MOET DAT LUKKEN...

Oosterzele landelijk houden blijkt steeds meer een gedeelde wens van de Oosterzelenaren én alle politieke partijen.

De naakte cijfers tonen nochtans een andere tendens: volgens het betonrapport ging er in Oosterzele tussen 2005 en 2015 elke dag 283 m2 open ruimte verloren, waar het Vlaamse gemiddelde al 201 m2 is. Onze gemeente verloor de voorbije jaren 13,77 ha landbouwgrond (o.a. voor de ambachtelijke zone). Slechts 6 ha andere grond werd hiervoor herbestemd tot landbouwgrond via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Met andere woorden: een openstaande schuld van 7,7 ha! Als het zo doorgaat, blijft binnenkort niet veel meer over van de landelijkheid van Oosterzele.

Hoe wil Groen Oosterzele onze gemeente echt landelijk houden? Wonen doen we bij voorkeur in aangename en leefbare dorpskernen. Met vlot en toegankelijk openbaar vervoer, een bloeiende lokale middenstand, veilige schoolomgevingen en (trage) wegen, centraal gelegen gemeentediensten, een rijk sociaal en cultureel leven,… Daarbuiten sparen we zo veel mogelijk het open ruimte gebied dat “gereserveerd” wordt voor landbouw, natuur, recreatie,...

Hoog gegrepen? Hierna laten we je zien hoe de gemeente nochtans vandaag al heel wat middelen en instrumenten in handen heeft om het ruimtelijk beleid naar haar hand te zetten. Ze moet alleen nog durven.

 

GEMEENTE HEEFT TOUWTJES IN HANDEN.

De gemeente kan het heft in eigen handen nemen door bv. gebieden een (andere) bestemming te geven en specifieke voorwaarden op te leggen, juridisch verankerd in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Zo wordt binnenkort een RUP Meergezinswoningen opgemaakt. Die zal vastleggen waar en onder welke voorwaarden meergezinswoningen mogelijk zijn. Groen Oosterzele gaf groen licht. Het toelaten van meergezinswoningen in landelijke dorpskernen daagt je immers meteen uit om na te denken welke open ruimte je hierdoor vrijwaart of zelfs bijkomend creëert. Deze oefening moet ook een totaalvisie geven voor de ganse gemeente. Of hoe we door de dorpskernen kwalitatief te verdichten de landelijkheid van de streek willen behouden.

Ook bij het verlenen van een omgevingsvergunning heeft de gemeente veel meer in eigen handen dan soms gedacht. Ze kan hierbij sturend optreden, voorwaarden opleggen, enz. Een totaalvisie is hiervoor echter onontbeerlijk!

En ja, natuurlijk moet een gemeente de Vlaamse wetgeving volgen. Waar Vlaanderen op dat vlak naartoe wil, staat in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Met extra instrumenten en middelen wil Vlaanderen lokale overheden ertoe aanzetten voluit te gaan voor een kwalitatief ruimtelijk beleid. In diezelfde geest voorziet het kersverse Vlaamse Regeerakkoord ook financiële middelen voor plattelandsgemeenten met een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds wil gemeenten middelen geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. Voor Oosterzele levert dit Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.534.247 euro aan nieuwe inkomsten op. Mooi meegenomen voor een gemeente die krap bij kas zit.

 

VRV-SITE: OPEN RUIMTE!

De hefbomen zijn er, nu is het aan de gemeente om opportuniteiten aan te grijpen. We vinden er al één in de verlaten site van de VRV aan de Van Thorenburghlaan. Er wordt een haal-baarheidsstudie uitgevoerd om er o.a. de gemeentediensten te huisvesten.

Laat ons samen even nadenken en dromen. Nood aan gemeente-diensten in goede infrastructuur? Ja, maar niet daar. Dit hoort thuis in de leefbare dorpskernen. Welke kansen liggen hier dan wel? In onze ambitie om Oosterzele landelijk te houden moet deze site terug open ruimtegebied worden, met plaats voor publiek groen, duurzame landbouw, bos en recreatie, speelnatuur, aansluiting op trage wegen, enz… Last but not least kan op die manier de 7,7 ha openstaande schuld vereffend worden.

Onrealistisch? Helemaal niet. Via het BRV, voorziet de Vlaamse overheid heel wat middelen en mogelijkheden om dit beleid te ondersteunen via pilootprojecten, subsidies voor proeftuinen ontharding,...
Aan Oosterzele nu om Vlaanderen te contacteren en hier een vooruitstrevend en inspirerend verhaal van te maken!

 

BETONRAPPORT: een in 2018 opgesteld rapport door Natuurpunt waarin voor alle Vlaamse gemeenten en provincies weergegeven wordt hoe snel er verhard wordt en in welke gemeenten de betonstop al een feit is. Het volledige rapport vind je op www.natuurpunt.be.

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP): een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodem-bestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen.
Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Hiermee moet men dan rekening houden bij aflerveren van een omgevings-vergunning.

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN (BRV): de Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn. In de pers wordt doorgaans naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gerefereerd als ‘betonstop’. Deze term spreekt tot de verbeelding, maar roept ook onjuiste connotaties op. Het BRV houdt niet in dat er niet meer kan gebouwd worden, wel dat we niet steeds bijkomende open ruimte innemen. Vlaanderen zet in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV (pro-)actief in de praktijk uit te rollen.