PERSBERICHT Gouverneur vernietigt raadsbeslissing en stelt CD&V en N-VA in ongelijk

12 September 2020

PERSBERICHT Gouverneur vernietigt raadsbeslissing en stelt CD&V en N-VA in ongelijk

GEZAMENLIJK PERSBERICHT Groen Oosterzele en Open Vld plus    Gemeenteraad Oosterzele over rapport Audit Vlaanderen. Gouverneur vernietigt raadsbeslissing en stelt CD&V en N-VA in ongelijk. De gemeenteraad van Oosterzele besprak op donderdag 18 juni een rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van een forensische audit die in het najaar 2019 werd opgestart binnen het gemeentebestuur van Oosterzele. Het rapport maakt melding van een aantal ernstige feiten. Zo wordt onder meer gesproken over regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, duidelijke overtredingen vastgesteld op vlak van deontologie en integriteit, overtredingen van de ICT-code, van de deontologische code voor personeel en mandatarissen én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke titels voor private belangen, schending van de privacy en dus inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook deelname aan etentjes en binnen- en buitenlandse trips betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente. De raadsleden van Groen en Open Vld plus  blijven het als hun taak en verantwoordelijkheid zien om de aard van de feiten uit het auditrapport aan te kaarten en er verduidelijking over te vragen.  Ze agendeerden hierover in juni ook agendapunten, o.m. het samenroepen van de deontologische commissie. “Het gaat immers, volgens de vaststellingen van Audit Vlaanderen, niet om lichte feiten, en ze getuigen van een stuitend gebrek aan ethiek en deontologie,” stellen fractieleiders Jeroen Logghe en Filip Michiels.   De meerderheidspartijen stemden dit voorstel toen weg. Maar ze leefden daarbij de decreetgeving niet na. Open Vld plus en Groen legden hierop klacht neer bij de Gouverneur. Deze heeft nu een duidelijke beslissing genomen, die volledig in lijn ligt met de argumenten die Open Vld plus en Groen aanhaalden tijdens de gemeenteraad van juni. Zij haalden aan dat de mandatarissen die betrokken partij zijn in de audit, niet mochten meestemmen. De gouverneur volgt de oppositiepartijen en vernietigt daarom het raadsbesluit. De gouverneur geeft in haar beslissing aan: “Door het feit dat bij beide stemmingen (de goedkeuring van een amendement en de wegstemming van het oorspronkelijk voorstel) alle mandatarissen deelnamen, heeft minstens één mandataris deelgenomen aan de beraadslaging en stemming over een aangelegenheid waarin hij een rechtstreeks belang heeft. Artikel 27§1 van het decreet Lokaal Bestuur werd dus geschonden” Daarom heeft de gouverneur dus beslist om het besluit te vernietigen. Fractieleiders Jeroen Logghe (Groen) en Filip Michiels (Open Vld plus) : “We hebben op de gemeenteraad meermaals gepleit dat CD&V en N-VA zich aan de wetgeving moeten houden. Zeker bij de bespreking van een auditrapport waarin duidelijke overtredingen door leden van de meerderheid tegen andere regelgeving werden aangehaald. Alle leden van de meerderheid hebben bij de stemming de decreetgeving dus overtreden. Daarover is ook de gouverneur duidelijk in haar beslissing. Het is de taak van alle gemeenteraadsleden om het bestuur te bevragen en te controleren. De overtreding van de decreetgeving door CD&V en N-VA had tot doel dit te verhinderen. Op onwettelijke wijze. Met Open Vld plus en Groen hadden we deze zomer ook reeds getracht dit dossier aan te kaarten binnen de deontologische commissie. We zullen dit op een volgende gemeenteraad alsnog opnieuw agenderen. We zullen er dan op toezien dat CD&V en N-VA de wetgeving ditmaal wél naleven.”