Uit de gemeenteraad december 2022

20 December 2022

‘De indruk van velen is namelijk dat de betonmolens in Oosterzele in hyperversnelling gingen de voorbije vijf à zeven jaren, en we willen nagaan of deze subjectieve indruk ook objectief gestaafd wordt’

1. Voorstellen in kader van Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie

Met Groen willen we dat de gemeente haar ambitieniveau in het Burgemeestersconvenant voor de aanpak van klimaatverandering gevoelig opkrikt, zowel op het vlak van mitigatie (voorkomen van ergste klimaatverandering) als van adaptatie (aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering). Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag 13/12 legde Groen Oosterzele twee voorstellen op tafel die daar mooi in passen.

• Begin dit jaar werd beslist dat de gemeente als alternatief voor de verouderde en vervuilende stookplaatsen van de sporthal De Kluize zou investeren in een biomassaketel. Doordat die een pak minder CO2 uitstoot, paste deze keuze binnen het engagement van de gemeente in het Burgemeestersconvenant. Afgelopen maand werd echter beslist (om gegronde redenen) het project stop te zetten en verder te gaan met de bestaande stookinstallatie in afwachting van een betere oplossing. ‘Ook al is deze beslissing logisch, de stookolieketels zullen langer operationeel blijven en dus komt de CO2-reductie er nu voor langere tijd niet’, stelde ons raadslid Jeroen Logghe.
Groen pleitte er daarom voor compenserende maatregel(en) te nemen m.b.t. CO2-reductie, in afwachting van de definitieve oplossing. We denken bijvoorbeeld aan extra bosaanplant of bijkomende zonnepanelen elders die een evenwaardige reductie in CO2-uitstoot voor de gemeente met zich meebrengen. Tot onze tevredenheid werd het voorstel door de meerderheid integraal aanvaard en door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het bestuur gaat nu werk maken van een becijfering van de te compenseren CO2-uitstoot en zal daaruit concrete acties uitwerken.

• Het tweede voorstel past binnen klimaatadaptatie. Niet alleen privaat maar zeker ook publiek groen wordt steeds belangrijker en is onontbeerlijk om een aangenaam leefklimaat te creëren in straten en op pleintjes, vooral tijdens de warmere zomers. Het vellen van dergelijke bomen dient voorgelegd worden aan het college. Bij goedkeuring gaat tot nu toe de gemeente over tot het vellen van de boom en compenseert deze elders, op kosten dus van de gemeente en de belastingbetaler. Onrechtstreeks betaalt de burger hier zelfs een tweede keer voor, door het verlies van de ‘klimaatadaptieve diensten’ die de straatboom levert. Het voorstel van Groen was dan ook om particulieren en organisaties die een publieke boom willen laten kappen (bijvoorbeeld in het kader van nieuwbouw), deze niet enkel te laten compenseren door een nieuwe aanplant, maar ook de waarde van de boom te vergoeden en dit bedrag integraal te storten in een fonds ter ondersteuning van publieke natuur in de gemeente. ‘Op die manier willen we de drempel om tot kappen over te gaan, verhogen en inwoners en bedrijven mee responsabiliseren in de zorg voor een ook in de toekomst leefbare woonomgeving’, motiveerde raadslid Maaike Afschrift. Ook dit werd unaniem aanvaard en zal opgenomen worden in een gemeentelijke verordening, zij het niet met de voorgestelde financiële compensatie. Op ons aandringen zal het bestuur wel een alternatieve waardecompensatie onderzoeken en de administratie een reglement laten uitwerken. Dit zal dan in een volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

2. Nieuwe sporthal De Kluize

Sport blijft voor ons een belangrijk thema. De huidige infrastructuur is echter niet optimaal: naast het vervangen van de stookinstallatie dienen er zware renovaties te gebeuren om het energieverbruik van de sporthal op een aanvaardbaar niveau te brengen en zijn de voorzieningen te klein. Bovendien kan de dakconstructie geen zonnepanelen dragen, terwijl we als gemeente wel meer zouden willen inzetten op zonne-energie. Op de Raad van Bestuur van het AGB de Kluize werd het dossier van de sporthal uitvoerig besproken. Conclusie: een volledige renovatie kost meer dan het bouwen van nieuwe accommodatie en lost het plaatsgebrek niet op.

Ook wij zijn er dus van overtuigd dat de gemeente beter investeert in een nieuwe sporthal die wel voldoet. Toch waren we niet onverdeeld gelukkig met het oorspronkelijke voorstel van de meerderheid. Die stelde voor om

1. de bouw van een nieuwe sporthal voor te bereiden
2. vanaf de volgende legislatuur budgetten te voorzien voor de realisatie van de nieuwe sporthal

Punt 1 volgen we integraal. We vinden dat sporters in goede omstandigheden moeten kunnen sporten en de accommodaties van de gemeente ook milieuvriendelijk/energie-efficiënt dienen te zijn. Maar wij zouden graag zien dat er reeds deze legislatuur een spaarpot wordt aangelegd om de bouw van de nieuwe sporthal te financieren en niet pas vanaf volgende legislatuur.
Fractieleider Jeroen Logghe: ‘Het lijkt ons fair dat een bestuur dat graag uitpakt met een toekomstig project, daar ook zelf vandaag al een eerste inspanning voor doet. Of, indien niet mogelijk, het volgende bestuur de middelen voor dit project te laten vastleggen in hun meerjarenbegroting en dus punt 2 te schrappen.’ Het bestuur is op dit compromisvoorstel ingegaan en heeft het tweede deel van het besluit geschrapt. Na onderling overleg hebben we dit voorstel met onze fractie gesteund.

Pittig detail: meerderheid en oppositie waren in deze zitting even groot in getal. We hadden dit dossier dus (heel eventjes) kunnen blokkeren. Echter, wij zijn kritisch én vooral constructief, en willen enkel strategisch stemmen als we geloven dat het zin heeft. Bovenal willen we stemmen volgens wat we willen gerealiseerd zien.

3. Ruimtelijke ordening – betonstop

Voor de bescherming van de open ruimte en de landelijkheid in Oosterzele staan ons cruciale maanden en jaren te wachten. Hoeveel open ruimte wil onze gemeente beschermen? Welke gebieden moeten daarvoor eventueel herbestemd worden of in eigendom van de gemeente komen? En vooral, welke financiële en woonimpact heeft dit op de gemeente? Groen wil dat hierover ook in onze gemeente een debat gevoerd wordt dat het beleid kan inspireren, en stelde aan het bestuur alvast volgende vragen:

- Welke woonuitbreidingsgebieden (WUG) zijn er in Oosterzele en wat is hun oppervlakte (totaal en per woonuitbreidingsgebied)?
- Zijn er cijfers rond de ingeschatte toekomstige woningnood in onze gemeente en kunnen we deze schattingen krijgen?
- Hoeveel wooneenheden zijn er bijgekomen sinds 2015 en/of welke oppervlakte is er bebouwd sinds 2015?

De laatste vraag is een vervolg op het ‘Betonrapport’, dat de cijfers qua verharding toonde tot 2015. ‘De indruk van velen is namelijk dat de betonmolens in Oosterzele in hyperversnelling gingen de voorbije vijf à zeven jaren, en we willen nagaan of deze subjectieve indruk ook objectief gestaafd wordt’, aldus raadslid Simon Van der Heyden.
Wordt vervolgd.