Woelige raadszitting na klacht over gesjoemel.

10 Juli 2020

Woelige raadszitting na klacht over gesjoemel.

PERSBERICHT – Groen Oosterzele en Open Vld plus   Gisteravond, donderdag 18 juni,  besprak de gemeenteraad van Oosterzele een rapport van Audit Vlaanderen n.a.v. een forensische audit die in het najaar 2019 werd opgestart binnen het gemeentebestuur van Oosterzele. Het rapport werd vorige week overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Een greep uit de feiten: Regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, duidelijke overtredingen vastgesteld op vlak van deontologie en integriteit, overtredingen van de ICT-code, van de deontologische code voor personeel en mandatarissen én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke titels voor private belangen, schending van de privacy en dus inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook deelname aan etentjes en binnen- en buitenlandse trips betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente.   “Met Open Vld plus en Groen zien we het als gemeenteraadsleden als onze taak en verantwoordelijkheid om de aard van de feiten uit het auditrapport openbaar aan te kaarten en er verduidelijking over te vragen in de gemeenteraad. Het gaat immers, volgens de vaststellingen van Audit Vlaanderen, niet om lichte feiten, en ze getuigen van een stuitend gebrek aan ethiek en deontologie,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe.   Waarover gaat het? Tussen 2014 en 2019 zijn er tekortkomingen bij overheidsopdrachten vastgesteld, gaande van administratieve slordigheden, over het niet respecteren van of niet bestaan van duidelijke interne procedures tot regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten (mededingingsprincipe en schending van het gelijkheidsbeginsel). Daarnaast werden ook duidelijke overtredingen vastgesteld op vlak van deontologie en integriteit, overtredingen van de ICT-code, van de deontologische code voor personeel en mandatarissen én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie. Ook op het vlak van organisatiecultuur legt de audit heel wat pijnpunten bloot, zoals het rechtstreeks aansturen van personeelsleden door uitvoerende mandatarissen. De audit vermeldt verder uitdrukkelijk dat titels van uitvoerende mandatarissen oneigenlijk gebruikt werden voor belangen die niets met de gemeentelijke overheid te maken hebben. Ook het feit dat persoonlijke gegevens van inwoners meermaals en gedurende vele jaren opgevraagd werden voor persoonlijk gebruik is in strijd met de deontologische codes, de ICT-code en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de zogenaamde GDPR. In de openbare zitting kon hierover helaas niet meer uitgeweid worden om niet te raken aan de persoonlijke levenssfeer. Maar de vaststellingen zijn overduidelijk. Niet alleen etentjes maar ook binnen- en buitenlandse trips werden overheen verschillende jaren betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente. Ook dit zijn zaken die de deontologische toets onmogelijk doorstaan. In dit rapport werd nog een aantal extra zaken onderzocht, waarover we in de openbare raadszitting evenmin konden uitweiden.   Vanuit het bestuur werd tijdens de gemeenteraadszitting duidelijk toegelicht dat het onderzoek was toegespitst op een aantal heel specifieke uitgangspunten in het kader van een anonieme klacht inzake politiek gesjoemel. Audit Vlaanderen geeft daarover zelf aan dat dit echter niet betekent dat er geen andere onregelmatigheden zouden kunnen hebben plaatsgevonden.   Appel om omregelmatigheden te melden Beide fracties deden in de gemeenteraad ook een duidelijk appel aan alle mandatarissen, personeelsleden en inwoners om mogelijke onregelmatigheden te melden. Deze audit kwam er naar aanleiding van een persoon die de moed had dit aan te kaarten. Open Vld plus en Groen kunnen alleen maar vragen dat inwoners, ondernemers, mandatarissen én personeelsleden melden wanneer ze denken onregelmatigheden vast te stellen. Dit kan bij audit Vlaanderen zelfs anoniem (als klokkenluider).   Gemeente stelt zich burgerlijke partij De beide oppositiefracties agendeerden n.a.v. dit auditrapport ook een aantal bijkomende punten op de gemeenteraad, vooral om de belangen van het gemeentebestuur en de inwoners te beschermen. Zo werd een voorstel aangebracht om een advocaat aan te duiden om het bestuur bij te staan in deze zaak en zo de belangen van het bestuur, de inwoners, ondernemers en verenigingen in onze gemeente te verdedigen. Open Vld plus en Groen stelden daarom ook voor dat de gemeente zich burgerlijke partij stelt. Deze beide punten werden door de raad unaniem goedgekeurd.   Appel aan alle verantwoordelijke bestuurders Michiels en Logghe: “Deze zware feiten zijn niet goed voor het bestuur, voor de gemeente en haar inwoners, maar ook niet voor het geloof in de politiek. Dergelijke praktijken kunnen niet geduld worden door een mandataris die het goed voor heeft met deze gemeente, en niet enkel met zijn eigen positie. We roepen iedereen dan ook op hierin duidelijk kleur te bekennen én verantwoordelijkheid op te nemen.” Daarmee deden de oppositiefracties een appel aan alle verantwoordelijke bestuurders. Het  valt op dat de meerderheid van CD&V en N-VA  in dit dossier gezamenlijk blijft optreden. Geen enkele mandataris van de meerderheid nam afstand van het gedrag van de perso(o)n(en) die in deze audit werden gescreend.   Bovendien zien Groen en Open Vld plus zich ook genoodzaakt om een klacht in te dienen bij de Gouverneur nav de raadszitting: het woord werd beide fractieleiders ontnomen bij de bespreking van de audit en ze werden meermaals het zwijgen opgelegd door de voorzitter. Bovendien zijn er raadsleden die deelgenomen hebben aan verschillende stemmingen waarin ze zelf betrokken partij zijn. Dit is een duidelijke inbreuk op het decreet lokaal bestuur.   ACHTERGRONDINFO Een forensische audit bij een lokaal bestuur gebeurt door Audit Vlaanderen en onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie en wordt pas opgestart na een grondig vooronderzoek. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt. Dit is het geval in Oosterzele.   Communiceren over een dergelijke audit gebeurt  het best zonder concrete informatie te geven over de persoon of personen die het voorwerp zijn van het onderzoek. Voorzichtigheid is aangewezen. Dat zegt Audit Vlaanderen zelf en dat herhaalt ook het Agentschap Binnenlands bestuur. En dat is dan ook waar de beide fracties zich toe beperkten in de openbare zitting.