Eindejaars nieuwsbrief 2020

29 December 2020

Eindejaars nieuwsbrief 2020

Dit is onze laatste nieuwsbrief van 2020. Om het jaar te dichten, eerst een stukje poëzie van één van onze Groene doeners.   1. De drie eiken wijken niet Op de gemeenteraad van december hebben we het intrekken van de vergunning om de 3 eiken te kappen in de Stationsstraat te Scheldewindeke, als bijkomend agendapunt ingediend.Deze eiken hebben al veel gezien en meegemaakt. Dat hun voortbestaan nu bedreigd werd, was goed voor heel wat extra aandacht de laatste weken. Het verhaal in een eikenotendop.Eind november onthulde een geel aanplakbiljet een kapvergunning voor deze bomen om een parking aan te leggen. Buurtbewoners en passanten contacteerden het gemeentebestuur en vroegen om uitleg. Toen respons uitbleef, ook na herhaaldelijk schrijven, werd Groen aangesproken om te helpen in dit heikel dossier. Immers, bezwaren indienen kon niet meer…enkel een betalend beroepschrift, gericht aan de bestendige deputatie, kon de zomereiken redden.Samen met de bezorgde buurtbewoners werkten we een aantal acties uit: de pers werd gecontacteerd, een petitie en crowdfunding gestart en een beroepschrift uitgewerkt. Pas dan nodigde het gemeentebestuur Groen uit voor overleg. Echter, gezien onze vooral ondersteunende rol achtten wij het noodzakelijk dat de buurt zelf in dialoog trad met het bestuur. Na aandringen kon één bewoner ons vergezellen.De acties en het overleg hadden geloond: de vergunning werd ingetrokken en de buurt zou bevraagd worden.Maar… tezelfdertijd werd door het bestuur soeverein een beperkte perimeter voor de bevraging bepaald én werd aan het drie-eikenpleintje nog een ander dossier gekoppeld: de vervanging van de voetpaden en meteen ook de eiken in de achtergelegen Korenbloemstraat, oorspronkelijk gepland voor 2023 en nu twee jaar vervroegd naar komend voorjaar. Bewoners zouden zich nu kunnen uitspreken pro of contra het vellen van alle (!) eiken. Dat betekent dat de gemeente niet alleen alles op een hoop wil gooien, maar ook de verdeeldheid in de buurt organiseert. Natuurminnende burgers brengen in dat het inschakelen van een boomexpert voor een objectieve analyse van de gezondheid en de levensduur van de bomen kan zorgen en een meerwaarde zou betekenen. Wetende dat het hier gemeentelijk eigendom, i.e. openbaar domein betreft, stellen meerdere belanghebbenden dat alle actoren dienen te worden geraadpleegd (Minaraad, Natuurpunt, Trage Wegen werkgroep Oosterzele, Jeugdraad…enz.). Het gaat hier immers om ‘gemeen goed’, wat impliceert dat iedere inwoner belanghebbende is.Zeker, participatie willen we sterk ondersteunen. Maar participatie is niet het organiseren van een volksbevraging (referendum) waarin voor- en tegenstand gemeten wordt. Het vraagt een periode van luisteren naar elkaar, zonder tijdsdruk en met een open uitkomst. Haastige spoed is zelden goed, de kwaliteit van de aanpak en de gedragenheid van het resultaat is absolute prioriteit. Aan iedereen die dit steunt, deze oproep: stuur zeker een mail naar het bestuur ([email protected]) om te melden dat je wil deelnemen aan deze participatie, ook wanneer je buiten de door de gemeente bepaalde perimeter woont! Tot slot nog dit. Voor ons is dit geen dossier tegen de politieke meerderheid, ook al zijn we het niet eens met de weinig democratische aanpak van het gemeentebestuur. Wel zijn we ervan overtuigd dat we hier als Groen een verantwoordelijkheid te nemen hadden: het bevragen van de beslissing, het correct informeren van de bevolking en het oproepen tot inspraak en overleg (zie ook punt 3.)Wij dromen er alvast van om met iedereen samen te werken aan een gedragen oplossing met respect voor de bomen.   2. De ombouw van de N42, A NEVER ENDING STORY… Op 4 december besliste de Vlaamse Regering om haar akkoord te geven voor de ombouw van de N42, vanaf de afrit E40 Wetteren tot het Vosken te Oombergen. Voor de indieners van 97 weerhouden bezwaarschriften is dat een regelrechte kaakslag. De argumenten, suggesties, bezwaren werden zo goed als allemaal van tafel geveegd, meestal zonder gegronde basis. Menig indiener blijft op z’n honger zitten.Bovendien houdt deze zelfde Vlaamse Regering met bevoegd minister Zuhal Demir daarbij geen rekening met een arrest van twee weken eerder. Het betreft een arrest dat geveld werd na bezwaar van 5 inwoners die een eigendom hebben grenzend aan de toekomstige N42 in Sint-Lievens-Esse (Herzele). Dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen tikt de Vlaamse Regering op de vingers omdat het de werken aan de N42 ten onrechte in stukken opdeelt om zo gemakkelijker aan de benodigde vergunningen te geraken. De raad stelt dat de hele afstand van de weg vervat moet zitten in het uitvoeringsplan voor de ombouw. Er mag dus geen sprake zijn van saucissonering of salamisering (in deeltjes, in schijven uitvoeren van de werken). Totnogtoe is de N42 kunstmatig opgedeeld in verschillende fasen ter hoogte van Wetteren, Oosterzele,? Zottegem, Herzele en Geraardsbergen. Er wordt stelselmatig ook een deel ‘vergeten’, namelijk vanaf de rotonde over de E40 tot aan het kruispunt ter hoogte van het Frunpark in Wetteren. Bovendien zijn de werken die Oosterzele aanbelangen enkel voorzien in de richting van Wetteren-Oombergen, en niet in de andere rijrichting. De rotonde over de autostrade (een knelpunt) wordt op die manier vermeden.Dit arrest steunt ons in de overtuiging dat de aanpak van de ombouw van de N42 tot nu toe te gefragmenteerd was. In heel deze context zou er veel meer overleg en communicatie moeten zijn tussen alle partijen en over de verschillende betrokken gemeenten Wetteren, Oosterzele, Zottegem, Herzele en Geraardsbergen heen. Nu is het wachten op het advies van de Raad van State (04/01/2021). Daarna is er nog een beroepstermijn van 60 dagen. Ieder die op de hoogte wil blijven van de status van het N42-dossier, wie advies wil of mogelijks verdere stappen wil ondernemen, neem zo snel mogelijk contact op met [email protected] We helpen je graag verder, want door het arrest m.b.t. het traject in Herzele is nog niet alles voldongen. Los van hoe de saga van de nieuwe N42 ook verder verloopt, vinden we dat de gevaarlijke punten nù al moeten aangepakt worden. Vooral het “kruispunt aan de bunker”, om over te steken tussen Den Anker en Gijzenzele, blijft een doorn in het oog. Deze oversteek, gelegen op de populaire Rodeland fietsroute, is telkens levensgevaarlijk voor de fietsers of wandelaars die hier de gewestweg over willen. Wachten tot 2024 getuigt van slechte wil. Een tijdelijke fietsbrug zou zeker een oplossing kunnen bieden en zou nadien nog op andere plaatsen ingezet kunnen worden. We volgen het verder op!   3. ‘De 3 eiken, de 13000 inwoners. Visie van Groen’ Eerst dit: als ecologische partij willen wij dat beleid mee vanuit de bevolking ontstaat en vorm krijgt. Onze missie is niet om ons als eerste te profileren of op elke krantenvoorpagina te prijken.Idealiter zien wij politici (of ze nu uit meerderheid of oppositie komen) in een rol van faciliteren, van ideeën, vragen, gesprek en oplossingen uit de bevolking en het middenveld, om deze vervolgens om te zetten in een efficiënt en duurzaam beleid. Dit is hoe we het dossier rond de eiken hebben aangepakt, maar ook hoe wij het verhaal van de VRV-site zien, waarom we willen dat voetbal in Moortsele kan gebeuren met instemming van alle omwonenden of de reden waarom we gevraagd hebben om de principebeslissing over het afsluiten van de spoorweg overgangen tussen Moortsele en Landskouter uit te stellen en met het idee eerst naar alle belanghebbenden te trekken. In onze zienswijze moeten omwonenden, groeperingen die in dit domein actief zijn en adviesraden altijd een actieve rol krijgen bij het uitwerken van oplossingen. Er zijn veel dossiers die leven in de gemeente en waaraan geëngageerde buurtbewoners hun schaarse vrije tijd besteden om mee te denken, initiatieven te nemen, zelfs te crowdfunden, zo betrokken voelen ze zich. Als modern bestuur kan je met deze energie zeer veel realiseren en grote impact genereren, als je ze zonder vrees verwelkomt en ervoor zorgt dat ze juist gekanaliseerd wordt. Buurtbewoners en groeperingen hebben niet altijd specifieke expertise in huis. Als lokaal bestuur kan je ook niet voor elk thema een hyperexpert in de rangen hebben, ambtenaren moeten vaak een breed domein beheren en houden best een breed zicht. Als bestuur heb je wel toegang tot een netwerk van experten in specifieke materie – ook vaak onder de lokale bevolking! Die expertise kan je inbrengen om de lokaal betrokkenen te informeren, zodat de genomen beslissingen rekening houden met deze info maar ook passen bij de buurt.En last but not least, deze aanpak leert je veel! Dankzij de eiken-petitie weten we dat de Oosterzelenaar meer en meer belang hecht aan publiek groen. Dat je bomen in de dorpskern niet zomaar rooit en vervangt door bomen ver buiten het centrum. Bomen of plekjes natuur kunnen zichzelf niet beschermen, maar burgers kunnen er wel voor opkomen en dat doen ze steeds vaker. Zonder de inbreng van al deze mensen zou hier een beleidskeuze genomen zijn die niet strookt met de wens van veel burgers.   Groen Oosterzele https://www.groenoosterzele.be/ https://www.facebook.com/GroenOosterzele