Motie voor het beschermen van waardevol groen in dorpskernen

25 Maart 2023

Motie voor het beschermen van  waardevol groen in dorpskernen

Onze kritische opstelling gaat echter altijd gepaard met een zoeken naar samenwerking en verbinding.


Groen Oosterzele diende op de gemeenteraad van dinsdag 21 maart een motie in met als doel politiek standpunt in te nemen m.b.t. groene ruimte, landschappelijk erfgoed, dorpsontwikkeling, waarbij de marsrichting duurzaamheid en klimaatrobuustheid is.
Zodoende vroeg onze fractie aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zich ertoe te verbinden om geen ontwikkeling goed te keuren die onherroepelijk schade toebrengt aan waardevol groen en/of waardevol erfgoed zoals nu het geval zou zijn in het stuk van de Achterdries.

 

LEES MOTIE EN MOTIVERING

 

Tijdens de bespreking van de motie was de meerderheid, zoals ze het zelf formuleerde, de motie wel genegen en wilde ze deze verder bestuderen, mits we akkoord gingen ze te verbreden. Daar waren en zijn we zelfs enthousiast over: niet alleen in de Achterdries moeten we een stukje natuur beschermen maar in alle dorpskernen in groot Oosterzele.


Onze eerste bekommernis in de Achterdries is om de unieke sfeer inclusief de oude bomen te vrijwaren, zoals de buurtbewoners ook vragen. Dat de buurt zeer actief is in dit dossier juichen we toe en wordt met veel betrokkenheid besproken, gedeeld op sociale en andere media. De burgemeester en een raadslid waren hier echter niet over te spreken en verweten ons dat we dit bestuur in een slecht daglicht stellen. Dit klopt niet, we focussen ons op het politieke luik, op wat wij kunnen doen vanuit onze positie om unieke plaatsen zoals de Achterdries te beschermen. De verdediging van de burgemeester dat deze meerderheid al veel extra bosaanplant deed, is naast de kwestie. Hier gaat het om de laatste natuur in onze stilaan volgebouwde dorpen die we willen bewaren.
Onze kritische opstelling gaat echter altijd gepaard met een zoeken naar samenwerking en verbinding. We hebben voor het uitwerken van ons voorstel alle facties gecontacteerd en uitgenodigd hieraan mee te werken.

Hoe zien wij de verruiming en verbreding?

Meer en meer gemeenten gaan ontwikkelingen sturen via lasten en voorwaarden, en door beslissingskaders te ontwerpen waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst worden. Doel is om bestaande landschapselementen, groenzones en bomen te vrijwaren, of ze zich nu op privé- of openbaar terrein bevinden. Dat alle partijen willen samenwerken om dit kader vorm te geven, stemt ons hoopvol. Onze experten zijn volop bezig dit uit te werken. We zijn dan ook dankbaar dat de meerderheid de oproep om hier samen werk van te maken ernstig neemt en verder overleg inplant over alle fracties heen.