N42 : Standpunt Groen Oosterzele 

Oosterzele, 20 december 2018 : nieuwe projectnota N42 !

Groen Oosterzele is niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur vorige week het dossier over de N42 afhandelde en stapt naar de gouverneur. Barbara Redant, gemeenteraadslid voor Groen: "Een gemeenteraad die zichzelf ernstig neemt keurt geen plan goed op basis van een halfslachtige Projectnota, waar de meest cruciale discussiepunten niet zijn uitgewerkt, laat staan doorgepraat en afgetoetst met omwonenden. Erger nog, voor het hele plan op de gemeenteraad voorkwam, organiseerde Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al een zitdag voor wie onteigend zal worden, terwijl er niet eens een juridische basis is voor deze acties."

Redant is het beu dat de democratische principes niet gerespecteerd worden en verwacht dat de Projectnota eerst fatsoenlijk wordt afgewerkt en teruggekoppeld naar alle betrokkenen alvorens het College groen licht vraagt aan de gemeenteraad. Groen Oosterzele vraagt de Oost-Vlaamse gouverneur daarom als toezichthouder om de bewuste beslissing te schorsen.

Om onduidelijke redenen moet alles plots snel gaan (de Startnota zelf dateert van 2017, het voorkeurstraject werd op de gemeenteraad van 18 april 2018 ter kennisname voorgelegd en op 13 december 2018 verlaat men het voorgestelde voorkeurstraject). Die snelle werkwijze blijkt vooral uit de timing van de laatste weken en uit de kwaliteit van de Projectnota zelf. Deze is verre van volledig en voldoet niet aan de voorschriften die gelden voor dergelijke nota's volgens Omzendbrief MOW/2009/02.

Groen Oosterzele vindt het onbegrijpelijk dat een dossier, met ingrijpende gevolgen voor de financiële draagkracht van diverse overheden, maar ook voor de mobiliteit, de veiligheid én de leefbaarheid van deze regio, op zo'n halfslachtige wijze tot stand komt.
Redant: "Op zaterdagmiddag 1 december krijgen we de projectnota toegestuurd als lid van de verkeerscommissie, deze vergadert op 6 december. De commissieleden hebben net geteld vier werkdagen om een totaal ander tracé dan wat de voorkeur wegdroeg in de Startnota uit 2017 te beoordelen. Geen dubbele N42 in een nieuwe bedding achter de huizen en door de velden (wat we toejuichen), maar een verdubbeling op het bestaande tracé. Omdat er geen draagvlak voor bestond. En nu moeten we beslissen of dit goed is? Het is niet duidelijk waar de carpoolparking komt, of er geluidschermen komen en waar, hoeveel het kost (er moeten verschillende huizen onteigend worden in dit tracé), wat de impact is van het landbouwverkeer dat op de N42 mag blijven rijden of er tellingen gebeurd zijn van het te verwachten verkeer uit de Anker, maar ook van Moortsele, Landskouter en Gijzenzele dat langs het Dorp naar de N42 moet (want van op het nog aan te leggen nieuwe complex aan de Gijzenzelestraat zul je niet rechtstreeks op de N42 kunnen). Allemaal punten die "nog moeten aangevuld worden" in de Projectnota.

De kern van de zaak hier is niet dat we voor of tegen een verdubbeling zijn, het gaat erom dat we gevraagd worden om een besluit te nemen over een voorkeurstraject dat maar half is uitgewerkt en waarvan de gevolgen amper zijn doorgeredeneerd.
En voor alle duidelijkheid: als AWV zegt dat de E40 niet méér verkeer kan slikken, en dat daarom de rotonde aan de afrit niet kan omgebouwd worden zodat het verkeer er vlotter afwikkelt, dan zien we niet in waarom we de baanvakken errond wel zouden moeten verdubbelen.

zie projectnota (link)

 

Oosterzele, 28 september 2018 : N42 standpunt Groen Oosterzele !

Groen Oosterzele is reeds sinds  de jaren ‘90, consequent gekant geweest tegen de plannen om de N42 te verdubbelen. Onze voormalige schepenen hebben dit dossier in het verleden nauw opgevolgd en Groen Oosterzele organiseerde al in 2009 een stofmaskeractie  nav de komst van toenmalig minister van mobiliteit Crevits

Voormalig kandidate voor de gemeenteraad, Stefanie De Groote wijdde haar Bachelor Thesis aan dit onderwerp.

En ondertussen? Meer en meer studies en mobiliteitsexperts komen tot dezelfde conclusie als Groen Oosterzele: het nieuw tracé van de N42 is zinloos en een enorme verkwisting.

Waarom?

Vanzelfsprekend zijn ook  wij tegen de files die vooral in de ochtend- en avondspits  hinderlijk zijn. Maar het is onrealistisch te denken dat de verbreding van de N42 de automobilisten sneller vooruit gaat helpen, temeer daar het probleem zich eigenlijk situeert op de rotonde boven de autostrade E40. Het feit dat de auto’s daar moeten kruisen op verschillende plaatsen, zorgt voor de opstoppingen tijdens de spitsuren. Er zijn gewoon teveel auto’s en vrachtwagens op de weg, die de rotonde niet meer kan slikken.  Bovendien heeft elke onregelmatigheid zoals een ongeval of werken op de E40 of de N42 zijn impact op de rotonde.

Als  het heikel punt, nl. de rotonde over de E40 zélf niet wordt aangepakt, dan zal het verkeer in plaats van op één rijstrook, op twee rijvakken stilstaan. De file lijkt dan misschien wel korter, maar sneller zal je er niet door vooruit geraken!

In de  studie ter voorbereiding van de werken staat zwart op wit dat het echte probleem zich ter hoogte van de aansluitingen met de E40 bevindt. Toch is men niet van plan aan de rotonde iets  te wijzigen, wegens te weinig middelen. Begrijpe, wie begrijpen kan.

Op de infomarkt waar we dit probleem aankaartten had men het over het optimaliseren van de rotonde : lees ‘alles blijft gelijk, echter de witte stippellijn die de banen scheidt wordt een volle lijn???’

De luttele 4 minuten die door de herinrichting  zouden kunnen gewonnen worden (mits aanpak rotonde en aanleg vier rijvakken), wegen nergens op tegen de hinder en nefaste gevolgen voor de volksgezondheid, de woonomgeving, de onteigeningen en het opgeven van de land- en tuinbouwgronden.

Het nieuwe tracé wordt verlegd  ter hoogte van het kruispunt met de Reigerstraat richting de wijk Anker. Vooral de Kwaadbeek, Merebaaistraat, Moortelbosstraat, Zwaluwstraat en Kleistraat, even als de achterliggende parallel gelegen  straten, zullen overlast ondervinden. En wat met de bewoners van de Wetterse Steenweg die reeds eerder vooraan hun woning onteigend werden om de huidige N42 ter plaatse te verbreden (wat er nooit van kwam wegens vergetelheden in het dossier), en nu ook nog een flink deel van hun tuin moeten afstaan??? In de plaats van een wandel- en fietswegeltje  tussen de velden komt er een regelrechte ‘autosnelweg’ achter hun huis.

Dat deze ‘autostrade’ zal zorgen voor geluidsoverlast is zeker. Vergeten we vooral niet de impact van fijn stof en de stress door verstoorde nachtrust en het aanhoudende geraas.

Volgens Art. 23 van de Belgische grondwet heeft iedereen recht op bescherming van een gezond leefmilieu. Toch neemt de Vlaamse Overheid té weinig verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor een reductie van fijn stof, aldus Dirk Avonts campus geneeskunde UZ Gent.

Het aanleggen van een carpoolparking voor 170 autostaanplaatsen is op zich een goed idee, maar zal  nog extra verkeer met zich meebrengen uit alle richtingen. Bovendien komt de parking niet in de buurt van de autostrade, wel op een bietenveld waar de wijk den Anker begint en sneuvelt er al een mooie woning voor de nieuwe rotonde.

Het is voor ons dan ook onaanvaardbaar dat deze zeer dure maatregelen worden genomen : ze dienen tot niets en zullen de files niet verminderen. De enorme uitgaven voor de verbreding en onteigeningen is weggegooid geld en er worden miljoenen geïnvesteerd op de verkeerde plaats.

Het opofferen van 13 hectaren land- en tuinbouwgrond , en  het negeren van de gevolgen voor de inwoners van de wijk Anker en rond de Houtemstraat, vinden wij meer dan verontrustend! En wat met de straten zoals de Heistraat  en de Reigerstraat die meer verkeer gaan moeten slikken?

Dit deel van Oosterzele zit al geprangd zit tussen de E40 en de N42, met alle nefaste gevolgen van dien. Waar er vroeger al enig sprake was bij de mensen van den Anker van isolement tov de rest van Oosterzele, zal dit gevoel nog scherper worden, net als bij de Gijzenzelenaars die nog wat meer beton tussen hen en de rest van Oosterzele krijgen.

Ook Gijzenzele zal in de klappen delen, want vanaf de nieuwe rotonde op de Gijzenzelestraat gaat het verkeer vlotjes via de smalle, ongeschikte straatjes zijn weg zoeken richting Melle.

Het staat vast dat het aanleggen van een viervaksbaan, waar men 90km/u mag rijden, een aanzuigeffect  zal hebben (Hajo Beeckman verkeersdeskundige, Willy Miermans prof. Emeritus UHasselt) wat nog meer wagens en vrachtverkeer met zich meebrengt op de as van Noord-Frankrijk tot over Antwerpen naar Nederland. Want daar is het hem al tientallen jaren om te doen: een ‘snelweg’ realiseren van Nederland naar Frankrijk voor vlotter vrachtverkeer.

Bij al deze plannen werd uitdrukkelijk gekozen voor de auto en vrachtwagen. Mens en milieu komen op de tweede en derde plaats. Volgens Dirk Avonts moet in het mobiliteitsbeleid voorrang gegeven worden aan minder verkeer en efficiënter verkeer: Men mag mensen niet stimuleren om een wagen te kopen. Maar door meer wegen aan te leggen of te verbreden, stimuleer je het wagenverbruik nét wel. Prof Dirk Lauwers (UGent) : de vuistregel is dat tussen 5 en 10 jaar na aanleg van de weg, 80% van de nieuwe capaciteit weer volloopt.

Groen zit helemaal in dezelfde denkpiste: De visie  van het AWV houdt geen rekening met de snel veranderende mobiliteit van  morgen, waarin andere duurzamere manieren van verplaatsing steeds belangrijker worden (fietsostrades, autodelen, openbaar vervoer enz) . Daarin investeren geeft blijk van een lange termijnvisie, waarin de zorg voor de mens en het milieu voorop staan ! Volgens Georges Allaert (UGent), Professor Emeritus in mobiliteit en ruimtelijke ordening, betekent duurzame mobiliteit eveneens duurzame veiligheid, duurzame bereikbaarheid, duurzaam omspringen met open ruimte en ten slotte duurzaam vanuit bio-ecologisch perspectief. Deze vier elementen vormen het klavertje vier  in het Instituut van Duurzame Mobiliteit (IDM)

*fragment uit de studie : ‘De ombouw van de N42 en het complex zouden voor een toename van het verkeer op de E40 zorgen. Een aanpassing van dit complex moet dus in samenhang bekeken worden met de aanpassing van de E40 zelf, zo niet wordt het probleem verschoven naar de E40. Bovendien is de aanpassing van dit complex zéér duur en is daar momenteel geen budget voor voorzien

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.