Toekomstgericht en Duurzaamheid

16 Augustus 2018

Toekomstgericht en Duurzaamheid

Beleidskeuzes

Naast onze focus op onze drie kernthema’s, staan we ook voor een nieuwe politieke cultuur. Bij de beleidskeuzes hanteren we steeds volgende basisprincipes.

Toekomstgericht en duurzaam in alle beslissingen.


Het zou een evidentie moeten worden om bij alle beslissingen lange termijn en duurzaamheid in te bouwen. De gemeente geeft uiteraard zelf het goede voorbeeld op dat vlak. Criteria waaraan we ons beleid willen toetsen zijn

   Draaglast verminderen/ draagkracht vergroten (stressfactoren wegnemen)

   Minder belasting van het individu (eindigheid van bronnen)

   Fijnstof

   Diversiteit

 

Nieuwe beleidscultuur:


De huidige manier van beleid voeren draait vaak te veel rond “ons kent ons”. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen en slechts in laatste instantie gecommuniceerd. Inspraak en overleg, laat staan betrekken van de burger bij de beleidskeuzes is ver te zoeken. We willen een nieuwe respectvolle manier van politiek voeren, die open staat voor bekommernis van alle lagen/groepen van de bevolking en deze actief betrekt bij de besluitvorming. Dit begint bij transparantie, correcte en tijdige informatie verschaffen over lopende dossiers maar ook over echte inspraak voorzien (bv. herwaarderen van adviesraden, organiseren burgerparticipatie) en de vaak ruim aanwezige expertise bij burgers, verenigingen belangengroepen, andere overheden bewust opzoeken en benutten (zogenaamde “co-creatie”) ipv deze angstvallig af te weren. Op deze manier kan maximaal rendement gehaald worden van de ingezette middelen.

 

Financieel gezond door zuinig en creatief te zijn met eenieders centen:


Door een aantal grote projecten in het recente verleden staat de gemeente er financieel niet zo rooskleurig voor. Er zullen dus doordachte keuzes moeten gemaakt worden. Inzetten op beleidsacties die duurzaam zijn op lange termijn verdienen de voorkeur. Door zoals hierboven vermeld expertise op te zoeken bij burgers en verenigingen en beter samen te werken met ander actoren en beleidsniveaus (bv. buurgemeenten en provincies) (zogenaamde co-creatie) is meerwaarde te verwachten.

Zo willen we nieuwe gebouwen, renovaties, wagenpark, aankoopbeleid, ... toetsen op energieprestatie en duurzaamheid. Hernieuwbare energie wordt maximaal benut en lokale productie gestimuleerd. Ook de burger wordt op dat vlak voldoende gesensibiliseerd en actief ondersteund door in te spelen op lopende initiatieven en zelf betekenisvolle acties uit te werken.