Open Ruimte

21 Juni 2018

Open Ruimte

Vrijwaren en herwaarderen van de open ruimte

Oosterzele heeft nog heel wat open ruimte. Dit is één van onze grootste troeven. Oprukkende bebouwing, aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, infrastructuurwerken (bv. het nieuw tracé-voorstel voor de N42) en steeds intensievere landbouw doen echter meer en meer afbreuk aan de nog beschikbare ruimte en de kwaliteit ervan. We moeten de nog beschikbare open ruimte met onmiddellijke ingang beschermen en deze troef ten volle durven uitspelen. Op dat vlak gaan we voor een onmiddellijke betonstop. Landbouwers verdienen onze steun als behoeders van de open ruimte, maar moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn mogelijkheden om hun rol en inkomenszekerheid te versterken (korte keten initiatieven, agrarisch natuurbeheer, ...). Het gemeentebestuur moet draagvlak creëren en een actieve sturende rol spelen om de kwaliteit van het buitengebied te herwaarderen door bv beheersovereenkomsten, initiatieven rond pesticide-reductie, ... te stimuleren. Als extra stimulans willen we Oosterzele laten aansluiten bij een Regionaal Landschap omdat hierdoor heel wat instrumenten beschikbaar komen. Daarnaast willen we sterk inzetten op het vrijwaren, uitbreiden en verbinden van de ons nog resterende natuur (Hettingen, Aelmoeseneiebos, Drooghout, geboortebos...) door gericht bijkomende natuur te creëren. Ten slotte moeten we deze troef ook durven uitspelen. We willen eindelijk werk maken van een netwerk van (trage) voetwegen en wandel- en fietspaden om het recreatief/toeristisch aanbod te versterken.
Concrete voorbeelden zijn:
- Voedselteam Oosterzele verder uitbouwen
- Campagne pesticidevrij 2020 om de bijenpopulatie te stimuleren
- Gericht bijkomende natuur creëren in de openbare ruimte
o Actie: 1 boom per inwoner planten